Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidend uitdrukkelijk geschreven overeenkomst, geschieden al onze leveringen van producten en/of diensten volgens onderstaande algemene voorwaarden, welke strikt toegepast worden. De aankoopvoorwaarden van de kopers zullen niet tegen de onze kunnen ingeroepen worden indien ze niet, vóór uitvoering van de bestelling of opdracht, uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard werden.

1. Alle betwistingen aangaande de geleverde diensten, uitgevoerde werken en/of geleverde  producten of de uitgeschreven facturen, dienen, op straffe van onontvankelijkheid, te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum.

2. De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 60,00 € als schadebeding.

3. Verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot dat de volledige betaling ervan is voldaan.

4. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Hale b.v.b.a/opruimen.net tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard.

5. Het overmaken onzer prijsoffertes, tarieven en verkoopsvoorwaarden betekent geen verbintenis van onzentwege. 

6. In geval van een bewezen fout van onzentwege zal Hale b.v.b.a./opruimen.net enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gebeurlijke rechtstreekse en directe schade die een bewezen gevolg zouden zijn van de fout. Vergoeding voor schade aan derden, winstverlies, gevolgschade, claims van derden, e.d. zijn uitgesloten. In elk geval zal het bedrag van een eventuele schadevergoeding nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag van de corresponderende factuur zelf.

7. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard ook, indien zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8. Gezien de aard van de activiteiten van Hale b.v.b.a/opruimen.net kunnen opdrachten, opruiming van goederen geweigerd worden onder meer in geval van  gevaarlijke of ongezonde stoffen, slachtafval, asbest,…

9. In geval van overmacht, hebben wij steeds het recht alle leveringen te schorsen of alle lopende contracten of opdrachten op te zeggen zonder enige schadevergoeding. Iedere vertraging in de leveringen mag ons in geen geval aangerekend worden en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding Dienen ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd worden: De regeringsreglementeringen, wettelijke regelementen en beperkingen uitgevaardigd door de overheden van het land van de leverancier, alle stakingsfeiten, machinebreuk, brand, uitsluiting, oorlog, epidemie, onlusten, enz… 

10. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Opruimen.net staat voor full service. Ecologisch en professioneel. U kunt het opruimen of slopen van panden met een gerust hart aan ons overlaten.

Contacteer ons